PRAVIDLÁ COOKIES

 

1. O cookies

1.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

1.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

1.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

2. Cookies, ktoré používame

2.1 Cookies používame na nasledujúce účely:
(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky

3. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

3.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

3.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: Google Ochrana súkromia

3.3 Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžte si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

4. Správa súborov cookies

4.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) (Opera
(d) Internet Explorer
(e)  Safari
(f)  Edge

4.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

4.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

Odvolať súhlas

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle písm. o) § 5 zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOU“) je predávajúci: Ing. Peter Balint – 3 Trade, s miestom podnikania Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 40 035 859, zapísaný v registri Okresného úradu Michalovce, č. 807-12240, ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Predávajúci v zmysle § 44 a násl. ZnOOU určil zodpovednú osobu, ktorou je: ........................

3. Kontakt pre uplatnenie práva kupujúceho v zmysle ZnOOU u zodpovednej osoby je e-mailová adresa: ............@...........sk, poštová adresa: Ing. Peter Balint – 3 Trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce.

4. Predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov spracováva osobné údaje kupujúceho za účelom:

a) plnenia a uzavretia kúpnej zmluvy v podobe nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu,
b) starostlivosti o kupujúceho,
c) riešenia a vybavovania sťažností kupujúcich a zákazníkov,
d) vedenie a spravovanie užívateľského účtu kupujúceho,
e) dodania tovaru,
f) vybavovania reklamácií,
g) e-mail marketingu,
h) uplatnenia práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci,

5. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho po dobu:
a) nevyhnutnú na splnenie kúpnej zmluvy,
b) vybavenia prípadných nárokov kupujúceho zo zodpovednosti za vady, vrátane záruky a reklamačných podmienok,
c) ktorú ukladajú platné právne predpisy (napr. zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod.),
d) do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najviac však do 10 rokov od jeho udelenia.

6. Osobné údaje kupujúceho nebude predávajúci poskytovať ďalším tretím osobám, okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky a riadne plnenie zmluvy. Tretími osobami v zmysle tejto úpravy ochrany osobných údajov sa rozumie najmä, nie však výlučne: bankové inštitúcie, spoločnosti a finančné inštitúcie spravujúce a prevádzkujúce sieť elektronických platieb formou kreditných a debetných kariet, kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru kupujúcemu, poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori, servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, orgány finančnej správy, účtovné kancelárie, daňoví poradcovia a audítori ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností predávajúceho.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, platobné údaje.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo, platobné údaje, telefónu a mailovú adresu.

9. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

10. Kupujúci môže udeliť svoj súhlas v zmysle ust. § 14 ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa vedenie a spravovanie užívateľského účtu kupujúceho, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (e-mail marketing).

11. Kupujúci má právo svoj udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

12. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

13. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP a reklamačných podmienkach.

14. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto VOP a reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

15. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

16. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

17. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

18. E – shop predávajúceho nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov veku. Osoba mladšia ako 16 – rokov môže e-shop predávajúceho používať iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca a zároveň tento zákonný zástupca schváli, alebo udelí súhlas so spracovaním osobných údajov tejto osoby mladšej ako 16 rokov veku.

19. Pri spracúvaní osobných údajov má kupujúci právo:
a) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,
b) na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov kupujúceho a aká je doba ich spracúvania,
c) opraviť či doplniť svoje osobné údaje,
d) požadovať obmedzenie ich spracovania,
e) na výmazanie osobných údajov,
f) na prenosnosť osobných údajov k tretím subjektom,
g) namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

20. Práva kupujúceho uvedené v predchádzajúcom bode týchto VOP si kupujúci môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho nasledovným spôsobom:
a) písomne zaslaním listu na adresu miesta podnikania predávajúceho: Ing. Peter Balint – 3 Trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, alebo
b) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu:............@localhost.

21. Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, má tiež
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na stránke Úradu: www.uoou.sk.

22. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informácie o opatreniach, ktoré sa
prijali na základe jeho žiadosti podľa tejto úpravy ochrany osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti kupujúceho. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení kupujúceho do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak kupujúci podal žiadosť v elektronickej podobe, predávajúci poskytne informácie v elektronickej podobe, predávajúci poskytne informácie v elektronickej podobe, ak kupujúci nepožiadal o poskytnutie informácie iným spôsobom.

23. Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti kupujúceho podľa predchádzajúcich bodov tejto úpravy ochrany osobných údajov, je predávajúci povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať kupujúceho o dôvodoch nekonania a o možnosti kupujúceho podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

5%

Zľava, špeciálne pre vás!🎁

Prihláste sa a získajte exkluzívnu zľavu a buďte informovaní o našich najnovších produktoch a ponukách!

Nespamujeme! Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.